PRIVACY GEGEVENSBESCHERMING GDPR

1.De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Litem Bvba, KBO 0479.619.270, met zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 48/2.

2. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ([1]) en de Belgische regelgeving zorgt het advocatenkantoor Litem, in het kader van de diensten die zij verstrekt en de activiteiten die zij verricht, voor de veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die wij bekomen van o.m. cliënten, leveranciers, werknemers en andere contactpersonen worden beschermd tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

3. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan de advocaten of medewerkers van Litem bvba gaat U nadrukkelijk akkoord met deze verwerking van uw persoonsgegevens en verklaart u dat U kennis heeft genomen van ons gegevensbeschermingsbeleid en er mee akkoord gaat.

4. Naar gelang uw activiteiten, uw relatie tot ons kantoor, en de aard van uw dossier(s) en de noodzaak voor de behandeling ervan, verwerken wij volgende gegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens; Naam en/of maatschappelijke benaming; adres en/of maatschappelijke zetel, rijksregisternummer indien noodzakelijk voor de behandeling van Uw dossier en/of KBO nummer;  identificatiegegevens in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tot beperking van het gebruik van contanten; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; rekeningnummers bij financiële instellingen, financiële transacties; beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; immigrantenstatuut; indien van toepassing gebeurlijke mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige betrekking; loon- of inkomens gegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier en/of het al dan niet pro deo behandelen er van; beeld- en audiomateriaal noodzakelijk voor de behandeling van het dossier. Door het elektronisch laten inlezen van uw identiteitskaart of deze van de personen waarvoor U instaat (minderjarige kinderen, onbekwaamverklaarden, als volmachtdrager etc) verleent u toestemming om de daarop beschikbare gegevens, volgens de wettelijke bepalingen te verwerken.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Gegevens van cliënten: In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken naargelang nut en noodzaak: persoonlijke identificatiegegevens, dossiernummer; rijksregisternummer voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier; financiële identificatiegegevens o.m. met het oog op betalingen van of naar ons kantoor; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; immigrantenstatuut; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige betrekking; loongegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier; beeld- en audiomateriaal noodzakelijk voor de behandeling van het dossier of in het kader van een opleiding of event.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten, correspondentie en andere wijzen van contact opnemen met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de boekhouding en mogelijk direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van leveranciers: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze advocaten en zelfstandige medewerkers, evenals van onze andere leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens, solvabiliteit, financiële transacties, beroepsactiviteiten, overeenkomsten en schikkingen, KBO-nummer. Van onze advocaten/medewerkers verwerken wij eveneens beeld- of audiomateriaal voor onze website, sociale media of voor marketing doeleinden.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel: Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie..

5.4 Gegevens in het kader van de behandeling van onze dossiers :In het kader van de behandeling van onze dossiers, verwerken wij de persoonlijke identificatiegegevens van tegenpartijen en hun raadslieden, vakorganisaties of vertegenwoordigers, evenals van alle mogelijke andere betrokken personen zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, burgerlijke partijen, curatoren, etc. De rechtsgronden zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

5.5 Andere gegevens: Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, confraters, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, voormalige advocaten/medewerkers of werknemers, sollicitanten, etc.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Wij bewaren de gegevens betrekking hebbende op dossiers in regel gedurende de termijn die geldt voor de verjaring van zakelijke vorderingen die bij toepassing van artikel 2262 B.W dertig jaar verloopt. De gegevens worden zodoende, behoudens in geval van andersluidend verzoek, verwijderd na een termijn van dertig jaar na de beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project uit onze systemen, tenzij voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer zouden moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. De identificatiegegevens van onze voormalige advocaten/medewerkers kunnen ook na deze termijnen bewaard worden voor netwerking of marketing doeleinden, zoals uitnodigingen op kantoor- of alumni events, en dit tot aan het overlijden van de advocaat/medewerker, tenzij deze aangeeft dergelijke uitnodigingen niet meer te willen ontvangen.

7. Rechten met betrekking tot Uw gegevens:

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot info@litem.be en/of ap@litem.be. De contactpersoon hiervoor is mr. Arnt Proost te bereiken via het algemeen telefoonnummer +32 (0)3 292 88 60.

Om er zeker van te zijn dat Uw verzoek door U is gedaan, verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wij zullen zo snel mogelijk, en in regel uiterlijk na verloop van een maand, reageren op Uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.([2]) Dit antwoord zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat al dan niet ingaat op het verzoek van de cliënt.

Wij behouden ons desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan bvb. indien er herhaaldelijke verzoeken worden ingediend.

U dient er wel mee rekening te houden dat wij niet steeds verplicht zijn om gevolg te geven, of in bepaalde gevallen zelfs geen gevolg mogen geven, aan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie, en met het oog op de bescherming van ons beroepsgeheim.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen ons kantoor voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit:Drukpersstraat 35, 1000 Brussel , Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax. +32 0)2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door onze advocaten en desgevallend hun respectieve (management)vennootschappen, evenals aan de rechtbanken en andere overheidsdiensten of aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, gerechtsdeurwaarders etc.

Gelieve tevens te noteren dat ingevolge onze verplichtingen terzake de anti-witwaswetgeving gegevens van cliënten, lasthebbers en uiteindelijk begunstigden, in bepaalde omstandigheden, kunnen, en moeten, worden doorgestuurd naar de Stafhouder van de bevoegde balie die verder zal beslissen omtrent het gebruik en de al dan niet doorverzending er van aan de bevoegde autoriteiten..

Het is niet uitgesloten dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), ten titel van voorbeeld in het kader van een procedure met internationale aspecten. Er zullen evenwel enkel persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Wij nemen in samenwerking met onze IT leverancier de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@litem.be en/of ap@litem.be

10. In geen geval kan Litem bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

11. Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, advocaten, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Gegevensbeschermingsbeleid.

Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met mr. Arnt Proost via gewone post, of via e-mail info@litem.be en/of ap@litem.be

 

[1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.