Bij de aanneming in regie komen de partijen overeen dat de aannemer een bepaald werk zal uitvoeren volgens het bestek en de aanwijzingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe hiervoor een prijs te betalen die wordt bepaald op grond van de werkelijke uitgaven van de aannemer. Deze uitgaven zijn hoofdzakelijk de kostprijs van de gebruikte materialen en de arbeidsuren, vermeerderd met een percentage ter dekking van de algemene kosten en de winst van de aannemer.

De prijs van het bouwwerk is pas bekend achteraf, na de volledige uitvoering van de werken.

Deze soort van aanneming is niet erg voordelig voor u. Alle risico’s zijn ten laste van de bouwheer. Zowel de risico’s van de schommelingen van de prijzen van het materiaal en de kosten van het arbeidsloon, als van misrekeningen i.v.m. de omvang en de moeilijkheden van het uit te voeren werk. De aannemer heeft hier recht op een vergoeding van al zijn werkelijke uitgaven.

Omdat u toch enig zicht wil blijven houden op de kosten, is het aangewezen de werken kort op te volgen. U kan de aannemer vragen voor een wekelijkse gedetailleerde staat van het aantal gepresteerde arbeidsuren en de hoeveelheid verwerkte materialen. Zo kan u deze staat controleren en goedkeuren als deze klopt met de werkelijke uitgevoerde werken. Indien u echter van mening bent dat de vorderingsstaat niet correct is, dient u deze schriftelijk te protesteren. Het is aangewezen dit protest onmiddellijk of minstens binnen de hiervoor bedongen termijn te verzenden.

Het kan zijn dat de aannemer op regelmatige basis consistent te hoge vorderingsstaten stuurt. In dat geval kan het aangewezen zijn hem door een gespecialiseerde advocaat op zijn plichten te wijzen.

Bij gebreke aan een tijdig protest wordt u geacht akkoord te zijn met de staat, wat wil zeggen dat deze achteraf zonder pardon mee wordt opgenomen in de afrekening.

Eveneens is het raadzaam voor de start van de werken een maximumprijs of een richtprijs te bedingen. In het geval van een maximumprijs dient de aannemer zich hieraan logischerwijs te houden. Soms werkt men ook met een richtprijs. Indien deze richtprijs overschreven dreigt te worden door bijkomende kosten of meerwerk dient de aannemer u ervan te verwittigen.

Indien de overschrijding de redelijke verwachting te boven gaat, dient u met de aannemer te overleggen hoe hij deze overschrijding kan vermijden.

Bij dit overleg is het aangewezen u te laten bijstaan voor een advocaat en een technisch raadsman, die u kan helpen met een raming van de redelijke prijs van de werken en een marge van mogelijke overschrijding.