De aannemer dient de werken uit te voeren en te vervolledigen binnen het tijdsbestek dat met de bouwheer is afgesproken.

Als U geen afspraken heeft gemaakt (of deze niet kan bewijzen) dan moet de aannemer opleveren binnen een “redelijke termijn”.  Dit zal door de rechter zal beoordeeld worden in het licht van de omvang van de werken, en van de complexiteit er van.

het is van belang hier de nodige aandacht te geven .  Indien de termijn niet gerespecteerd wordt kan dit voor aanzienlijke problemen zorgen.  U kan bijvoorbeeld mogelijk niet tijdig verhuizen maar moet intussen wel uit Uw huidige woning.

Hou rekening met volgende tips:

Tip 1: Geef van bij aanvang aan dat de duur van de werken belangrijk is

U kan dit best al  bij de eerste contacten melden. Indien de aannemer twijfels heeft kijkt U wellicht best ineens naar een ander aannemer uit. Het komt immers zeer regelmatig voor dat er toch onverwachte omstandigheden opduiken. Als het tijdschema al zeer strak is voor de aannemer is de kans klein dat hij die nog kan opvangen.

Tip 2.: Zorg voor bewijs.

Bevestig eventuele mondelinge besprekingen alvast bij mail. Zo heeft U minstens een spoor van wat er gezegd werd.

Let er op dat de afgesproken termijn wordt opgenomen in de offerte of de overeenkomst.

Tip 3: Termijn in  “werkdagen” – “kalenderdagen” – “voor een bepaalde datum”?

Indien er wordt afgesproken dat de werken voor een bepaalde datum zullen worden opgeleverd is dit normaal een resultaatsverbintenis. De aannemer kan zich enkel op vreemde oorzaak of overmacht beroepen.

indien een uitvoerings- termijn in werkdagen is bepaald, wijst dit eerder op een inspanningsverbintenis . De aannemer dient aan te tonen dat hij alle redelijke inspanningen leverde op de termijn te halen.

Als de uitvoeringstermijn in kalenderdagen werd voorgeschreven, kan het om een resultaatsverbintenis gaan.  De aannemer kan zich enkel beroepen op  overmacht of vreemde oorzaak.

(Bron: K. VERBERNE, J. EMBRECHTS, K. TROCH in Onroerend goed in de praktijk, IV.C.1 – 4, onder verwijzing  naar A. DELVAUX en D. DESSARD, Le contrat d’entreprise de construction, 1991,nr. 163.)

Let op, dit is geen wetmatigheid. De rechtbank kan bvb. rekening houden met andere bepalingen in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.

Kijk dus steeds goed de ganse overeenkomst en de algemene voorwaarden na van de aannemer, of laat dit doen. Het is niet uitgesloten dat daar bedingen instaan die de afspraak zouden kunnen uithollen.

Als U niet zeker bent over hoe U de afspraak moet interpreteren, vraag dan schriftelijk (bvb. via mail) verduidelijking en voeg het antwoord van de aannemer bij Uw contract.

Tip 4:  Bij de werken: vraag om planning – volg op – stel tijdig in gebreke

Vraag de aannemer van bij aanvang om een planning van de werken, zodat u in de gaten kan houden of deze planning gerespecteerd wordt. Volg deze planning ook op. Indien Uw met een architect werkt verzoek hem/haar dan om dit ook op te volgen, en vraag tijdig om raad.

Aarzel niet de aannemer aan te spreken als U vreest dat de planning in het gedrang komt. U kan dit mondeling doen, maar in dat geval is het raadzaam om het gesprek en/of de gemaakte afspraken nadien schriftelijk te bevestigen. Zorg dat U kan bewijzen dat Uw aannemer die kennisgeving ook ontvangen heeft.

Zo heeft u later bewijs dat de aannemer er tijdig op werd gewezen dat de termijn liep, en dat U hem de kans heeft gegeven om zijn planning bij te stellen.

Als er geen boeteclausule voorzien is doet U er goed aan te wijzen op de schade die U zal oplopen indien de termijn niet gerespecteerd wordt.

Vraag ook Uw architect om de planning van de aannemer mee op te volgen en deze aan te schrijven ingeval de aannemer vertraging oploopt. Dit behoort ngl. zijn opdracht  mee tot zijn takenpakket.

Indien U merkt dat de aannemer nog steeds niet het nodige doet om de planning te respecteren doet U er goed aan om hem nogmaals formeel en aangetekend in gebreke te stellen, onder verwijzing naar Uw vorige berichten, en laat duidelijk verstaan dat U schadevergoeding zal vorderen.

Tip 5: Als ingebrekestelling niet helpt: rechtbank of buitengerechtelijke ontbinding

Als de aannemer blijft weigeren de werken te hervatten of niets meer van zich laat horen moet U een beslissing nemen.

Wenst U verlost te worden van de aannemer en met een nieuw aannemer in zee te gaan, of wenst U dat hij de werken alsnog uitvoert?

Indien U wenst dat de aannemer verder werkt doet U er goed aan te verwijzen naar vorige ingebrekestellingen, en een ultieme redelijke termijn voorop te stellen om de werken uit te voeren. U kan daarin ook best opnemen dat de afgesproken termijn (of indien die niet is afgesproken,  de redelijke termijn)  overschreden is, en U hiervoor een vergoeding verlangt. Indien hij alsnog niet verder werkt rest U enkel ofwel de ontbinding te vorderen voor de rechtbank wegens wanprestatie, of de gedwongen uitvoering te vorderen eventueel met het opleggen van een dwangsom per dag vertraging.

Indien U niet meer met deze aannemer verder wil, en een nieuwe aannemer wil nemen, dient de samenwerking met de vorige aannemer behoorlijk beëindigd te worden. Ook dan kan U eventueel schadevergoeding vorderen. U kan dit via de rechtbank doen, of U kan, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, ook “buitengerechtelijk” ontbinden, al kan die wijze van ontbinding dan door de aannemer eventueel voor de rechtbank nog betwist worden.

Wil u meer weten over hoe u de samenwerking kan beëindigen via de rechtbank, of “buitengerechtelijke? Dat leest u hier: https://www.bouwadvocaat.be/opdrachtgever-bouwheer/hoe-kan-ik-de-samenwerking-met-een-aannemer-beeindigen-2/

Tip 6   Aandachtspunt 1: Iets “extra” vragen, of iets “anders” vragen tijdens de werken? Opgelet  met meerwerken of wijzigingen!

De rechtspraak is niet steeds gelijklopend wat de gevolgen zijn indien U “extra’s” of “wijzigingen” vraagt.

Er zijn uitspraken die stellen dat indien U wijzigingen of meerwerken heeft gevraagd, dit een invloed kan/mag hebben op de afgesproken termijn.

Er zijn echter ook uitspraken die stellen dat indien de gevraagde wijzigingen of meerwerken de afgesproken termijn in het gedrang brengen, het aan de aannemer is om de klant daar dan duidelijk op te wijzen.  Dit past ook in de algemene informatieplicht van de aannemer die als professional zijn cliënteel dient te begeleiden en te informeren.

Best is om niet te speculeren en zelf onmiddellijk duidelijkheid te creëren. Neem contact op met de aannemer, spreek duidelijk af, en spreek ook af omtrent de mogelijke impact op de termijn.

Bevestig dat vervolgens ook schriftelijk!

Heeft u dit nagelaten dan hoeft dat echter niet per se een ramp te zijn. U kan nog trachten U te beroepen op de advies- en voorlichtingsplicht van de aannemer.

Tip 7: Aandachtspunt 2 : Wat met weerverlet en vakantiedagen?

Aannemingsovereenkomst bevatten regelmatig bepalingen in aantal werkdagen om de termijn te berekenen.  Daarbij dient veelal rekening te worden wordt gehouden met vakantiedagen en de weerverletdagen:

De vakantie- en rustdagen worden jaarlijks bepaald en kan U per provincie terugvinden op verschillende websites

bvb. https://www.confederatiebouw.be (doorgaan naar de regionale site’s)

https://www.bouwunie.be/nl/tool/numericdata/bouwvakantie-rustdagen;

https://bouwverlof.com/

Weerverletdagen zijn de dagen waarop men door bepaalde weersomstandigheden (vorst, extreme hitte of regenweer) niet kan werken. Soms bevat de aannemingsovereenkomst een duidelijke definitie van wat als een weerverletdag wordt aanzien. In andere gevallen wordt er dan weer verwezen naar weertabellen van het KMI of de Confederatie Bouw.

U kan deze tabellen per regio opvragen bij het KMI tegen betaling

https://www.meteo.be/nl/diensten/producten-diensten/aanbod/weerverletdagen-via-post-fax-of-e-mail

bij de confederatie bouw (https://www.confederatiebouw.be) kan deze informatie ook bekomen, of bij bouwunie ( https://www.bouwunie.be ) Veelal is dan lidmaatschap of betaling vereist.

Als de aannemer beweert dat hij door weerverlet niet kan werken, is het aan hem hiervan het bewijs te leveren.

Niet elke weerverletdag telt echter! Als het pand al water en winddicht is zal bijvoorbeeld weerverlet wegens hevige neerslag niet meer kunnen ingeroepen worden. Dit dient telkens geval per geval onderzocht.

Kan de aannemer het bewijs van weerverlet niet bijbrengen, dan kan hij veroordeeld worden tot betaling van een vertragingsvergoeding aan u als bouwheer. Dit is een vergoeding die per dag vertraging aan de aannemer kan worden opgelegd. Vaak bevat de aannemingsovereenkomst ook een clausule over deze vertragingsvergoeding en de wijze van berekening ervan.