Tenslotte is het aan de aannemer de werken op te leveren zonder dat deze behept zijn met verborgen gebreken. Indien er zich verborgen gebreken voordoen die reeds in de zaak aanwezig waren bij de oplevering, kan u de garantieplichtige aannemer hiervoor aanspreken. De aannemer is dan gehouden het gebrek te herstellen en in te staan voor de schade die onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van de werken.

Het is van belang de rechtsvordering m.b.t. de verborgen gebreken in te stellen binnen de redelijke termijn nadat u het gebrek heeft ontdekt.

Wat deze termijnen zijn, kan u vinden in het topic over de gebreken.