Het is erg belangrijk dat u begrijpt dat het niet volstaat om de aannemer enkel te controleren op het ogenblik dat u met hem in zee gaat!

TELKENS al u een betaling gaat uitvoeren doet u er goed aan na te gaan of u  attest heeft, en zo ja, of uw attest nog geldig is op de datum dat u de betaling uitvoert.

Best hanteert u dus als stelregel om bij elke betaling http://www.checkinhoudingsplicht.be te raadplegen en telkens het attest te downloaden. Als u betaalt op een ogenblik dat uw attest vervallen is riskeert u bedragen dubbel te moeten betalen. Zie

Dat geldt ook, als uw aannemer failliet zou zijn gegaan, en het de curator is die  u verzoekt om de openstaande schuld bij de aannemer te betalen. U bent dan niet vrijgesteld  van de controle en de inhoudingsplicht!

Vooraleer de facturen aan de curator te betalen, dient u eveneens de controle te doen en zo nodig de inhouding en doorstorting aan de overheid uit te voeren.