Het is erg belangrijk dat u begrijpt dat het niet volstaat om de aannemer enkel te controleren op het ogenblik dat u met hem in zee gaat!

TELKENS al u een betaling gaat uitvoeren met u nagaan of u (nog) een attest heeft, en zo ja, of uw attest nog geldig is.

Best hanteert u als stelregel om bij elke betaling http://www.checkinhoudingsplicht.be te raadplegen en telkens het attest te downloaden.

Ook als uw aannemer failliet zou gaan, stelt dit u niet vrij van de controle en de inhoudingsplicht.

Vooraleer de facturen aan de curator te betalen, dient u eveneens de controle te doen en zo nodig de inhouding en doorstorting aan de overheid uit te voeren.