Een gerechtelijke procedure kan soms lang duren, waardoor de werken lange tijd stilliggen en u kostbare tijd en geld verliest. Indien de wanprestaties van de aannemer manifest zijn, kan u onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst ook buitengerechtelijk ontbinden.

Deze ontbindingswijze kan in uitzonderlijke gevallen aanvaard worden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Voldoende ernstige wanprestatie: De wanprestatie van de aannemer moet van die aard zijn dat zij een gerechtelijke ontbinding van de over­eenkomst zou rechtvaardigen. De wanprestatie in hoofde van de aannemer is dermate zwaar dat de bouwheer alle vertrouwen in hem verloren heeft.
  • Verder uitstel toekennen moet zinloos geworden zijn.  Immers, indien de aannemer de ontbinding betwist voor de rechtbank moet u de rechtbank er van kunnen overtuigen dat enig uitstel dat de rechter zelf eventueel zou toegekend hebben op dat ogenblik zinloos zou zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld zij omdat er sprake is van spoedeisendheid, of omstandigheden die iedere verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, of het gerechtvaardigd wegvallen van alle vertrouwen in de aannemer.
  • Voorafgaande ingebrekestelling: U dient als bouwheer de aannemer schriftelijk aan te manen en hem een laatste kans te geven zijn plichten binnen een redelijke termijn na te komen, voor zover dat materieel nog mogelijk is, en nog een nuttig gevolg kan hebben.
  • Voorafgaande melding van het voornemen om buitengerechtelijk te ontbinden: U dient tevens de aannemer in kennis te stellen van het voornemen de overeenkomst buitengerechtelijk te zullen ontbinden als er van zijn kant geen gepaste reactie komt en ook nadrukkelijk de reden op te geven waarom u buitengerechtelijk zal ontbinden.
  • Melding van ontbinding: Tenslotte dient u het voltrokken zijn van de ontbinding te melden aan de aannemer, waarna geen van beide partijen meer iets aan de andere verschuldigd is.Het voordeel van deze ontbindingswijze is dat zij veel goedkoper en sneller is dan de gerechtelijke weg.Het is dan ook van groot belang dat u zich goed laat bijstaan, en voorafgaand de nodige vaststellingen laat doen zodat u nadien ook de wanprestatie en de ernst er van zal kunnen bewijzen, evenals de stand van de werken op het ogenblik dat u van de overeenkomst op eigen gezag heeft ontbonden.Het is van groot belang hierbij steeds alle voorwaarden voor de buitengerechtelijke ontbinding te respecteren. Immers heeft de aannemer het recht om zich te verweren, en zelf naar de rechtbank te stappen. Indien de rechter achteraf van oordeel zou zijn dat u de overeenkomst onterecht buitengerechtelijk heeft ontbonden, kan de rechtbank de u veroordelen tot betaling van schadevergoeding.