Als aannemer moet u voorafgaand aan de oplevering nagaan of de werken geen gebreken bevatten die de duurzaamheid, het gebruik of de waarde kunnen verminderen of verhinderen. Als er effectief gebreken zijn, bent u verplicht deze gebreken op zijn eigen kosten te herstellen.

Het is mogelijk dat u de gebreken zelf niet heeft opgemerkt en uw bouwheer u hierover aanmaant. In dat geval moet u eveneens overgaan tot herstelling van de werken. Een gebrek aan een spoedige herstelling kan de schade immers vergroten én kan een grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst ten uwen laste.

De bouwheer moet u wel de kans geven deze herstellingswerken uit te voeren, indien dit nog nuttig is. Als u aanbiedt om de werken te herstellen en men weigert u de toegang tot het pand, dan kan dit mogelijks als een onwettige buitengerechtelijke ontbinding in hoofde van de opdrachtgever worden aanzien. In dit geval kan het aangewezen zijn deze ontbinding in rechte te betwisten.